คู่มือ


 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
         HOW TO LEARN AND HOW TO DO AUN-QA
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัด
         สถาบันพระบรมราชชนก(กุมภาพันธ์ 2564)
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัด
         สถาบันพระบรมราชชนก(เมษายน 2561)
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัด
         สถาบันพระบรมราชชนก(สิงหาคม 2558)
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
         เชียงใหม่ปีการศึกษา 2563
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
         เชียงใหม่ปีการศึกษา 2562
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 •  คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2563
 •  รายละเอียดเพื่อเติม
 • รายงานการประเมินตนเอง555


         เกณฑ์สภาการพยาบาล

         เกณฑ์ สกอ.


  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา    รายงานประจำปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

    Download

    -  (ร่าง)แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR