เอกสารดาวน์โหลด


-  ขั้นตอนการขออนุมัติลา
-  คู่มือขออนุมัติไปราชการ
-  ผลการพัฒนาตนเอง
-  แบบฟอร์มรายงาน Faculty practice ปีการศึกษา 2565  
-  แบบบันทึกมอบหมายงาน  
-  รายชื่ออาจารย์ วพบ.เชียงใหม่  
-  รายชื่อเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วพบ.เชียงใหม่
-  แบบฟอร์มใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
-  Faculty Practice อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   เชียงใหม่ 2564

-  Faculty Practice อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   เชียงใหม่ 2563

-  ใบลาออกลูกจ้างเหมาบริการ
-  คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ วพบ.ชม

ประกาศ


-  ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยจรรยาบรรณ
   ของผู้ปฏิบัติงานใน สบช. 2566แผนภูมิแสดงข้อมูลงานทรัพยากรบุคคล