หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ( Bachelor of Nursing Science Programme )

       
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย :: หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ :: Bachelor of Nursing Science Programme
ชื่อปริญญาบัตร ภาษาไทย :: พยาบาลศาตรบัณฑิต (พย.บ.)
  ภาษาอังกฤษ :: Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)
 
หลักการและเหตุผล
  สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมานานกว่า 50 ปี หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาในสังกัดที่ใช้อยู่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยมาโดยตลอด สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เน้นชุมชนปี พ.ศ. 2528 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2541 ครบวาระจะต้องปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื่อหาวิชาและยังมีความซ้ำซ้อนไม่เชื่อมโยงในส่วนที่สำคัญ และในขณะนี้ระบบบริการสุขภาพได้มีการปฏิรูป การบริการด้านสุขภาพ เน้นการดูแลในระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวได้เป็นผลให้บทบาทของพยาบาลเปลี่ยนจากการตั้งรับในสถานบริการสุขภาพมาเป็นการให้บริการสุขภาพเชิงรุก และใช้สถานบริการสุขภาพใกล้ตัวใกล้ใจ ประกอบกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ได้
สถาบันพระบรมราชชนกจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่ให้เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ ให้มีความสมดุลของเนื้อหาสาระทั้งด้านการดูแลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและสังคมไทยในปัจจุบัน


หลักสูตร
  1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
  2. โครงสร้างหลักสูตร
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 หน่วยกิต
  2.1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
  2.1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7 หน่วยกิต
  2.1.3. กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
  2.1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
      2.2.1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต
      2.2.2. กลุ่มวิชาชีพ 72 หน่วยกิต
      2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       
       
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ปรับปรุง 2552 สมทบม.เชียงใหม่)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 144 หลักสูตร : 4 ปี จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร, จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ภ.1101 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
ภ.1204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
ภ.1102 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ภ.1103 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
     
     
1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
สม.1101 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
สม.1102 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
สม.1103 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
สม.1104 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
     
     
1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วค.1101 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 2(2-0-4)
วค.1102 เคมีในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
     
     
1.4. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม, จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
รก.1201 เปิดใจ สร้างจิตอาสา 2(0-6-2)
     
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ, จำนวน 108 หน่วยกิต
2.1. กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ), จำนวน 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
พ.1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
พ.1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5)
พ.1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5)
พ.1104 ชีวเคมี 3(2-2-5)
พ.1105 โภชนาการ 3(2-2-3)
พ.1106 ฟิสิกส์ 3(2-2-5)
พ.1207 เภสัชวิทยา 3(3-0-6)
พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6)
พ.1209 การสื่อสารทางการพยาบาล 2(2-0-4)
พ.1210 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6)
พ.1211 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 2(2-0-4)
พ. 1312 สถิติเบื้องต้น 2(2-0-4)
พ.1313 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 3(2-2-5)
     
     
2.2. กลุ่มวิชาเอก(วิชาชีพ), จำนวน 72 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
พย.1201 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(2-0-4)
พย.1202 การประเมินสุขภาพ 2(1-2-3)
พย.1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล 3(2-2-5)
พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2(0-8-0)
พย.1205 การสอนและ การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3)
พย.1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 3(3-0-6)
พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 2(0-8-0)
พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 3(3-0-6)
พย.1213 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 3(3-0-6)
พย.1214 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 3(0-12-0)
พย.1306 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 2(0-8-0)
พย.1315 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 3(3-0-6)
พย.1316 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 3(0-12-0)
พย.1317 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 3(3-0-6)
พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 3(0-12-0)
พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 2(2-0-4)
พย.1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 2(0-8-0)
พย.1321 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6)
พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 4(0-16-0)
พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 3(3-0-6)
พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน2 2(0-8-0)
พย.1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6)
พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 2(0-8-0)
พย.1425 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2(2-0-4)
พย.1426 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2(0-8-0)
พย.1427 การบริหารการพยาบาล 2(2-0-4)
พย.1428 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1(0-4-0)
พย.1429 วิจัยทางการพยาบาล 3(2-2-5)
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี, จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ล.1001 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 2(1-2-3)
ล.1002 สารสนเทศทางการพยาบาลและการค้นหา 2(1-2-3)
ล. 1003 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 2(1-2-3)
ล.1004 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2(2-0-4)
ล.1005 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นและการปกครองของไทย 2(2-0-4)
ล.1006 ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ 2(1-2-3)
ล.1007 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-0)
ล.1008 เทคโนโลยีทางการศึกษา 2(2-0-4)
ล.1009 พืชสมุนไพร 2(2-0-4)
ล.1010 ธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพและการตลาด 2(2-0-4)
ล.1011 การนวดแผนไทยเพื่อบำบัด 2(1-2-3)
ล.1012 การศึกษาอิสระ 2(0-8-0)
ล.1013 ศิลปวิจักษณ์ 2(2-0-4)
ล.1014 การบำบัดทางเลือก 2(1-4-1)
ล1 วิชาเลือกเสรี 1 2(0-0-0)
ล2 วิชาเลือกเสรี 2 2(0-0-0)
ล3 วิชาเลือกเสรี 3 2(0-0-0)
     

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร
  ผู้สำเร็จการศึกษา จะมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้
    เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปักเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น
มีจิตสำนึกในการให้บริการ
มีสุขภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
ทำงานได้โดยอิสระ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม
     
  2. ปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะที่มีปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม
3. รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
4. พัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนให้สามารถดูแลและพึ่งตนเองได้
5. ติดต่อสื่อสาร ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาทางสุขภาพได้
6. ร่วมทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ได้
7. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
8. ร่วมมือในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
     
     
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  คุณสมบัติทั่วไป
    1. มีสัญชาติไทย อายุ 16-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร
2. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
3. มีประวัติความประพฤติ และบุคลิกดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
4. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนที่เปิดรับสมัคร
5. ห้ามภิกษุ สามเณร สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทุกหลักสูตรตามคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2521
     
  คุณสมบัติด้านการศึกษา
    คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.5 และศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบของทบวงมหาวิทยาลัย
     
  คุณสมบัติด้านภูมิลำเนา
    เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอ/จังหวัดที่สมัครอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครหรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีผู้ปกครอง มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอ/จังหวัดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
     
     
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
     
  ดำเนินการตามกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้สมัครมีคุณสมบัติตามข้อ 10 โดยเข้าสมัครในอำเภอ และจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สมัครได้ฝึกงานในโรงพยาบาล/สถานีอนามัย เป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อพิจารณาประเมินผู้สมัครในด้านความรู้พื้นฐาน และคุณลักษณะที่จะเป็นบุคลากรทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้น ทัศนคติ และทักษะเชิงวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตัดสินผลการคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงาน และคะแนนสอบวัดความรู้ของทบวงมหาวิทยาลัย 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
การตัดสินผลการคัดเลือก ได้นำคะแนนของขั้นตอนทั้ง 2 มารวมกันเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ของแต่ละอำเภอ คัดเลือก จำนวนผู้สมัครไว้ไม่เกิน 3 เท่าของโควตาในการเข้าศึกษาของแต่ละอำเภอ แล้วจึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนจริงเท่ากับจำนวนโควตาและเลือกจำนวนสำรองไว้ 3 เท่าของโควตาในการเข้าศึกษา
     
     
ระบบการศึกษา
     
  ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค โดยในแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน การศึกษาภาคปกติใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนใช้เวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจะสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติโดยกำหดเวลาการคิดหน่วยกิตเป็น ดังนี้
     
ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย/อภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติมีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติ/ภาคทดลอง ใช้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

การค้นคว้าอิสระ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา 4 ปี ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ
 
การลงทะเบียนเรียน
ให้มีการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษาฯ (ในภาคผนวก ก)